Terra World

Ihr Browser ist veraltet. Bitte laden sie einen dieser aktuellen, kostenlosen und exzellenten Browser herunter:


GO
Skip to main content

Általános Szerződési Feltételek

Bérleti szerződés általános feltételei

 

 

1.)    A bérlet tárgya

A bérbe adott eszközt (a továbbiakban: eszköz) és annak paramétereit a bérleti szerződésben rögzítik a felek. Az eszközön átalakításokat végrehajtani, vagy azt más eszközzel összeépíteni tilos. Az eszköz és annak mindennemű tartozéka, illetve alkatrésze a bérleti jogviszony időtartama alatt változatlanul a bérbeadó tulajdonát képezi, birtokosa azonban a bérlő.

A bérlő nem jogosult az eszközt további albérletbe adni, vagy bármilyen egyéb jogcímen azt másnak használatra átengedni, különösképpen pedig fedezetül adni.

Az eszköz un. bérleményi értékét a bérbeadó határozza meg, amit azonban a bérlő a bérleti szerződés aláírásával elfogad, esetleges egyet nem értés esetén pedig még az aláírást megelőzően ellenvéleményét közölheti.

 

2.)    A bérleti jogviszony időtartama

A bérlet azon a napon kezdődik, amikor az eszközt a bérbeadó annak összes tartozékával és alkatrészével együtt a bérlő részére átadja, illetve rendelkezésére bocsátja.

Átadásnak minősül a bérlő által megbízott szállítmányozó vagy fuvarozó részére történő átadás is, melynek helyszíne ellenkező megállapodás hiányában a bérbeadó szerződésben is feltüntetett telephelye.

A bérlet azon a napon zárul, amikor az eszközt ugyanilyen módon a bérbeadó telephelyére visszaszállítják és rendelkezésre bocsátják.

Az átadás, illetve átvétel színhelyét a felek a bérleti szerződésben eltérő módon is megállapíthatják.

A szerződés időtartama csak szerződésmódosítással hosszabbítható meg.

Az eszköz lejáratkor történő visszaszállításának, illetve rendelkezésre bocsátásának az elmulasztása a bérlő részéről szerződésszegésnek minősül és az eszköz további birtokban tartása vagy használata esetén legalább a bérleti díjjal megegyező mértékű használati díjat köteles megfizetni, továbbá viseli mindazt a kárt, amit a szerződésszegő magatartásával a bérbeadónak okozott.

 

3.)    Kárveszély viselése

A kárveszély a birtokbaadástól kezdődően terheli a másik felet, ideértve a saját maga vagy az általa megbízott fuvarozó általi szállítás időtartamát is.

A bérlő a felelős őrzés szabályai szerint tartozik helytállni, ideértve a harmadik személyek által történő esetleges károkozást is. A felelőssége kiterjed az eszköz, a tartozékok és az alkatrészek megrongálódására, hiányaira és megsemmisülésére is, ideértve azt az esetet is, amikor harmadik személyek közrehatására vezethető vissza a kár (pl. lopás).

 

4.)    A bérleti díj

A bérleti díj meghatározásakor szerződő felek havi 176 üzemóra átlagos használatot tételeznek fel, amely díj akkor is teljes mértékben kiszámlázásra kerül, ha a bérlő ennél rövidebb időtartamban üzemelteti a gépet.

Egy hónapnál hosszabb időtartamú bérleti jogviszony esetén a bérbeadó átlagot vesz figyelembe. A többlethasználat költségét a bérbeadó jogosult az előre meghatározott havi bérleti díjon felül érvényesíteni,

melynek mértéke a visszaszámított óradíj másfélszeresével kerül kiszámításra.

Ha a bérlő szándékosan vagy gondatlanul téves adatokat közöl vagy az üzemóra számlálót manipulálja, úgy havi 100 üzemóra többlethasználatnak megfelelő mértékű összeget köteles kötbérként a bérbeadó részére megfizetni.

A bérleti díj az aláírt bérleti szerződés alapján kerül kiszámlázásra, és az ott megjelölt határnapra válik a megfizetése esetékessé.

Eltérő megállapodás hiányában a bérleti díj az adott időszakra előre esedékesen fizetendő, átutalással vagy készpénzben.

Fizetési késedelem esetén a bérlő évi 15% mértékű késedelmi kamatot köteles a bérbeadónak megfizetni.

Fizetési késedelem esetén a Bérbeadó a szerződést felmondhatja, a Bérlő szerződésszegő magatartására hivatkozással és ezzel egyidejűleg az eszköz visszaszállításának az időpontjáig bérleti díjat, továbbá ezt meghaladóan egy havi bérleti díjnak megfelelő mértékű kötbér megfizetését is igényelheti.

A felmondást megelőzően azonban a Bérbeadó 3 napos határidő tűzésével és a következményekre való figyelmeztetéssel köteles felszólítani a Bérlőt.

 

 

5.)    Mellékkötelezettségek

A bérleti díj nem tartalmazza az oda- és visszaszállítás költségeit, amelyet minden esetben a bérlő visel. A szállítás történhet a bérlő ez irányú igénye esetén a bérbeadó fuvareszközével, vagy a bérlő által megbízott szállítmányozó vagy fuvarozó igénybevételével.

A bérleti díj nem tartalmazza az esetlegesen külön megrendelt betanítás költségeit, továbbá a kopó alkatrészek költségeit sem.

Szerződő felek kopó alkatrésznek tekintik az alábbiakat: vágóél, köröm, gumi abroncs, láncos gépeknél lánc és tartozékai.

                                                                

6.)    Az eszköz átadása – átvétele, reklamáció

 

Az eszköz minden esetben letisztított és üzemképes állapotban kerül átadásra, amit a jegyzőkönyvben a felek rögzítenek és aláírásukkal tanúsítanak.

A bérlőt értelemszerűen ugyanezen kötelezettség terheli. Az átadás-átvétel során az esetleges hiányosságokat  e-mailban jegyzőkönyvben kell közölni, feltüntetvén azok elhárításának várható költségeit is. A jegyzőkönyvre a Bérlő 3 munkanapon belül élhet kifogással.

Az állapotfelvétel elmaradása esetén azt kell vélelmezni, hogy az eszköz a szerződésben rögzítetteknek megfelelően került leszállításra, illetve visszaszállításra (megdönthető vélelem).

Az esetben, ha az eszköz sérült vagy megrongált állapotban kerül visszaszállításra, úgy vélelmezni kell azt, hogy a bérlő nem tett eleget a 8.) pontban előírt kötelezettségeinek.

Ilyen esetben a tényleges javítás, alkatrészbeszerzés időszükségletének megfelelően, de legfeljebb 30 napot, illetve ennek megfelelő mértékű bérleti díjat, mint számítási alapot figyelembe véve a bérlőt kötbér címén ennek megfelelő mértékű fizetési kötelezettség terheli a javítási költségen felül.

A bérlőt terheli annak bizonyítása, hogy az eszköz megrongálódása, vagy rendeltetésszerű használatra való alkalmatlanná válása rendeltetésszerű használat mellett következett be és az, az eszköz természetes elhasználódásának a következménye.

 

7.)    A bérlő kötelezettségei az eszköz üzemeltetése körében

A bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy:

- az eszközt csak a megjelölt helyen, normál körülmények között és az elvárható gondossággal üzemelteti.

- a gép kezelési karbantartási utasításában leírtaknak megfelelően a jó gazda gondosságával jár el

- az előírásoknak megfelelő, kezelői jogosítvánnyal rendelkező gépkezelőt foglalkoztat,  

- a gépet a túlzott igénybevételtől megkíméli

- az előírt szerviz- és karbantartási, valamint javítási munkákat az előírt időben vagy a hiba észlelését követően haladéktalanul elvégezteti a bérbeadóval.

- a fellépő meghibásodásokról késlekedés nélkül tájékoztatja a bérbeadót

- az eszköz bérbeadó részéről történő ellenőrzését lehetővé teszi, illetve megkönnyíti

 

A bérbeadó napkeltétől napnyugtáig terjedő időszakban jogosult a bérbe adott gépet és annak üzemeltetési körülményeit ellenőrizni saját maga vagy megbízottja útján.

 

8.)    Javítások

A bérlő vállalja, hogy a rendeltetés ellenes használat következtében az eszközben fellépő meghibásodást a bérbeadónak azonnal írásban bejelenti, és tudomásul veszi azt, hogy a szükségessé váló javítást a bérbeadótól rendeli meg saját költségére.

 A bérbeadó tudomásul veszi, hogy az esedékessé váló szerviz, illetve karbantartási munkálatok költségei őt terhelik.

A fentiek elmulasztása vagy a szerződésben rögzítettektől eltérő módon történő javítás esetén az abból eredő mindennemű kárt a bérlő viseli. Ilyen nem várt esetben a bérbeadót megilleti a szerződéstől történő egyoldalú elállás joga a bérlő szerződésszegésére való hivatkozással, továbbá a bérlő költségére a javítási munkálatokat utólagosan elvégeztetheti, a 6.) pontban említett jogkövetkezmények egyidejű alkalmazása mellett.

A bérbeadó ugyanakkor kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt javítási munkálatokat az elvárható módon és a lehető legrövidebb időn belül elvégzi. Fenntartja ugyanakkor a jogot, hogy a javítások idejére a bérbe adott eszközt saját döntése alapján a bérlő megkérdezése nélkül átmenetileg vagy a hátralévő időre egy, a bérelt eszközzel azonos vagy azonos értékű eszközzel helyettesíti, illetve lecseréli anélkül, hogy ezzel a bérleti szerződést módosítaná.

A bérlő tudomásul veszi viszont, hogy a gép üzemképtelenné válása esetén erre való hivatkozással a bérbeadóval szemben kártérítési igényt nem érvényesíthet, függetlenül az üzemképtelenség okától.

Szerződő felek kijelentik, hogy az együttműködési kötelezettségből eredő elvárásoknak egymás irányában fokozottan eleget tesznek, az esetleges károk megelőzése vagy azok mielőbbi elhárítása érdekében.

  

9.)    Bérleti szerződés felmondása

A határozott időre kötött bérleti szerződést bármelyik fél rendes felmondással felmondhatja a törvényes felmondási idő betartásával, idő előtt gyakorolható felmondási jog esetén a hónap végére, legkésőbb a hónap 15. napjáig.

A bérlőt megilleti a felmondási jog különösen akkor, ha a bérbeadó szavatossági kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget az elvárható határidőn belül, a javítással indokolatlanul késlekedik vagy azt megtagadja, és emiatt a gép rendeltetésszerű használatában a bérlő akadályoztatva van. Jelentéktelen hiba miatt azonban elállásnak nincs helye.

A határozatlan időre kötött bérleti szerződés bármelyik fél rendes felmondással felmondhatja 15 napos felmondási idő közbevetésével a tárgyhó utolsó napjára.

Egy hónapnál rövidebb esedékességű bérleti díj kikötés esetén a Ptk. 6:339 § rendelkezései az irányadók.

A felmondás elsődlegesen írásban, a másik félhez címzett jognyilatkozattal történhet, melyet ajánlott küldeményként is meg kell küldeni (történhet elektronikus küldeményben is), illetve megerősíteni.

                                                                       

A bérlő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a bérelt eszköz a rendeltetésszerű használatra nem alkalmas és annak javításával a bérbeadó indokolatlanul késlekedik, vagy azt megtagadja.

A bérlő az azonnali hatályú felmondás jogával nem élhet, ha és amennyiben a bérbeadóval szemben bérleti díj címén vagy javítási költség címén lejárt tartozása áll fenn. Ez esetben csupán a rendes felmondás szabályai szerint szüntetheti meg a szerződést.

 

A bérbeadó felmondja a szerződést az alábbi esetekben:

-         a bérbeadó a szerződés aláírását követően arról szerez tudomást, hogy a bérlővel szemben felszámolási eljárást kezdeményeztek, vagy vele szemben csődeljárás indult és egyébként is, ha fizetőképességét illetően alapos kétely támad.

-         a bérlő a fizetési felszólítást követő 15 napon belül lejárt fizetési kötelezettségének nem tesz eleget

-         a bérlő az eszköz használatának az ellenőrzését, illetve a kárfelmérő vizsgálatát akadályozza

-         a bérlő az eszköz használatát harmadik személy részére jogosulatlanul átengedi

-         a bérlő a bérbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a bérbevett eszköz üzemeltetési helyét megváltoztatja

-         a bérlő a szükségessé váló javítási, illetve karbantartási munkákat szerződés szerint nem végezteti el és ezzel az eszköz fokozott elhasználódását, megrongálódását vagy megsemmisülését kockáztatja

-         minden olyan esetben, amikor a szerződés fenntartása a bérbeadó részéről nem elvárható a bérlő érdekkörében felmerülő okból.

Az esetben, ha a szereződés felmondása esetén a másik fél ezt sérelmezi, úgy haladéktalanul egyeztető eljárást kezdeményezhet, melynek azonban nincs halasztó hatálya.

 

A bérleti szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a bérlő köteles az eszközt a bérbeadó telephelyére visszaszállítani, vagy rendelkezésére bocsátani. Ennek elmulasztása vagy indokolatlan késlekedés esetén a bérbeadó jogosult az eszközt saját fuvareszközével, de a bérlő költségére elszállítani, ennek érdekében az adott munkaterületre a bérlő előzetes engedélye nélkül belépni, az eszközt birtokba venni és fuvareszközre felrakni. Bérlő tudomásul veszi, hogy ezen eljárás nem minősül sem birtokháborításnak, sem önbíráskodásnak, viszont nem is terjedhet túl a szükséges mértéken.

 

A bérlő részéről történő minden akadályozó magatartás (ideértve a gép elrejtését is) a bérbeadó, mint tulajdonos rendelkezési jogának a megsértését jelenti és az így okozott kárt a szerződésszegő magatartásával összefüggésben köteles teljes körűen megtéríteni.

 

10.)  Harmadik személy beavatkozása

 

Az esetben, ha harmadik személy bármilyen formában a bérbeadó tulajdonát képező eszközt lefoglalja, jogellenesen elszállítja, az eltulajdonítás szándékával vagy anélkül, vagy azt megrongálja,

a bérlő köteles a tudomásszerzést követően haladéktalanul ezen körülményről a bérbeadót értesíteni, telefonon, elektronikus úton és ezt követően az első adandó alkalommal írásban, ajánlott küldeményben is. Bérbevevő tudomásul veszi, hogy ezzel összefüggésben mindennemű intézkedés és intervenció költsége, amely a jogellenes beavatkozás elhárításával összefüggésben szükségessé válik, vagy szükségesnek látszik, a bérlőt terheli. Ha a bérlő nem tesz eleget az értesítési kötelezettségének, úgy mind a bérlő, mind pedig a bérlő képviselője korlátlanul felel minden bekövetkező kárért, illetve hátrányos következményért, amely a bérbeadó azonnali értesítése esetén megelőzhető lett volna.

 

11.)  Egyéb feltételek

 

Szerződő felek megállapodnak az alábbiakban:

-         a bérleti szerződés és annak melléklete csak írásos formában módosíthatók

-         a szerződés részbeni érvénytelensége esetén az egész szerződés csak akkor dől meg, ha a felek azt az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg

-         a teljesítés helye ellenkező kikötés hiányában a bérbeadó telephelye

-         Szerződő felek mindennemű esetleges jogvita esetére értékhatártól függően kikötik a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság, illetve a Fejér Megyei Törvényszék kizárólagos illetékességét.

-         a felek jogviszonyára a bérleti szerződés, az annak mellékletét képező általános feltételek, valamint az ott nem szabályozott kérdésekben a magyar Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

 

Szigetszentmiklós, 2018. február 23.