Terra World

Ihr Browser ist veraltet. Bitte laden sie einen dieser aktuellen, kostenlosen und exzellenten Browser herunter:


GO
Skip to main content

Általános Szerződési Feltételek

Adásvételi szerződés általános feltételei

 

I.                  Általános rendelkezése


A jelen szerződési feltételek minden, a TERRA Hungária Építőgép Kereskedelmi Kft és szerződéses partnerei között létrejött adás-vételi és szállítási szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

 

A szerződés teljesítésének helye eltérő szerződéses kikötés hiányában az eladó székhelye, illetve telephelye, amelyet a felek a szerződéskötéskor írásban rögzítenek.

 

Szerződő felek mindennemű esetleges jogvita esetére értékhatártól függően kikötik a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság, illetve a Fejér Megyei Törvényszék kizárólagos illetékességét.

 

Ezen általános feltételek a továbbiakban az eladó és a vevő közötti minden újabb szerződés mellékletét képezi, illetve azokra is vonatkoznak, még akkor is, ha ezen újabb szerződések nincsenek összefüggésben a jelen jogügylettel.

 

Részletvásárlás esetén eladó a szerződéskötéskor a tulajdonjogot fenntartja és a tulajdonjog fenntartás tényét és a Vevő személyét a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyezteti, melyet a Vevő tudomásul vesz. Erre figyelemmel az esetben, ha harmadik személy bármilyen formában a szerződés tárgyát képező eszközt lefoglalja, jogellenesen elszállítja, az eltulajdonítás szándékával vagy anélkül, vagy azt megrongálja, a vevő köteles a tudomásszerzést követően haladéktalanul ezen körülményről az eladót értesíteni, telefonon, elektronikus úton és ezt követően az első adandó alkalommal írásban, ajánlott küldeményben is. Vevő tudomásul veszi, hogy ezzel összefüggésben mindennemű intézkedés és intervenció költsége, amely a jogellenes beavatkozás elhárításával összefüggésben szükségessé válik, vagy szükségesnek látszik, a vevőt terheli. Ha a vevő nem tesz eleget az értesítési kötelezettségének, úgy mind a vevő, mind pedig a vevő képviselője korlátlanul felel minden bekövetkező kárért, illetve hátrányos következményért, amely az eladó azonnali értesítése esetén megelőzhető lett volna.

 

 

II.                Árak

 

Nem egyértelmű eladási ár megjelölése esetén az árak nettó módon értendők, az eladó székhelyén/telephelyén történő átadással.

A vevőt árengedmény csak akkor illeti meg, ha a felek a szerződésben erre külön kitértek.

Az eladó fenntartja magának az árváltoztatás jogát arra az esetre, ha a beszerzési költségek (szállító gyár árai, árfolyamváltozás, átadási költség) a szerződés megkötése és az átadás időpontja között megváltoznak.

 

A szerződés megkötésével esetlegesen felmerülő járulékos költségek, mint pl. illeték, bankköltség, ügyvédi, vagy közjegyzői költség, forgalomba helyezési költség stb. a vevőt terhelik.

 

III.               Fizetési feltételek

 

A fizetést – eltérő megállapodás hiányában – átutalással vagy készpénzben kell teljesíteni a számlán feltüntetett számlaszámra, vagy az eladó pénztárába, illetve a készpénz átvételére felhatalmazott személy kezeihez.

 

Átutalással történő fizetés esetén a teljesítés napja az összeg eladó számláján történő jóváírásának az időpontja.

 

Késedelmes fizetés esetén az eladó évi 15 % mértékű késedelmi kamatot számít fel.

 

Amennyiben a felek részletfizetésben állapodtak meg, úgy akár egyetlen részlet 30 napot meghaladó késedelme esetén is az eladó jogosult a késedelemre hivatkozással a szerződéstől egyoldalúan elállni, a vevő szerződésszegő magatartására történő hivatkozással, vagy pedig a vételárat egyoldalú nyilatkozattal annak teljes hátralékos összege szerint esedékessé tenni (részletfizetési kedvezmény elvesztése). Ez utóbbi esetben a teljes hátralékos vételár után eladó a késedelmi kamatot felszámíthatja és ezen túlmenően a szerződésszegésből eredő esetleges további kárait is érvényesítheti.

A vevő késedelme esetén eladó a teljesítésre adóst megfelelő, (de legalább 8 napos) határidő tűzésével írásban (de történhet elektronikus küldeményben is) felszólítja, ennek eredménytelenségét követően pedig élhet az egyoldalú elállás jogával, és a szerződés megszegésével a másik fél által okozott kárainak megtérítését követelheti.

Az eladó a vételár és járulékos költségeinek teljes kiegyenlítéséig az eladott áru tulajdonjogát fenntartja.

Vevő tudomásul veszi, hogy minden általa teljesített fizetés elsősorban az új Ptk. 6:46. §-a értelmében elsősorban a költségekre( elsődlegesen az alkatrészek árára és javítások díjára ) a kamatokra és a főtartozásra kerül elszámolásra.

 

-2-

Fizetési késedelem esetén az eladó jogosult megvonni a vevő használati jogát a szerződés fenntartása mellett. Ez esetben a vevő saját költségére és kockázatára köteles az eszközt az eladó által megjelölt helyre szállítani, ahol is eladó a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint köteles azt megőrizni mindaddig, amíg a szerződés érvényben van.

Ilyen esetben a hátralékos tartozás kiegyenlítésével egyidejűleg az eszközt a vevő birtokába kell adni.

 

Az esetben, ha a vevő a vételárat bankhitelből kívánja megfizetni, úgy a hitelt folyósító bank eladó felé megtett jogilag kötelező és feltétlen fizetési ígérvénye elegendő a vételár megfizetésének igazolására. Eladó azonban fenntartja magának a jogot, hogy további egy banki munkanapig függőben tartsa az ügyletet, a részére bemutatott okmányok hitelt érdemlő leellenőrzéséig.

Az adás-vételi vagy szállítási szerződés – ellenkező kikötés hiányában – érvényessége független attól, hogy vevő a kért hitelt megkapta-e vagy sem, így erre való hivatkozással a szerződéstől egyoldalúan nem állhat el.

 

Eladó a szerződés meghiúsulása vagy a vevőnek felróható okból történő megszűnése esetén jogosult a bruttó vételár 10 %-nak megfelelő mértékű kötbért is érvényesíteni.

 

IV.              Teljesítési és szállítási határidő

 

Az eladó fenntartja magának azt a jogot, hogy a vétel tárgyát csak a vételár vagy annak szerződésben meghatározott első részletének a megfizetését követően bocsátja rendelkezésre.

A vételár teljes kifizetése után az eladó vevő kérésére külön nyilatkozatot állít ki a tulajdonjog átszállásáról, amelyet eladó haladéktalanul köteles kiadni.

 

Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy a szállítási szerződésben megjelölt eszköz gyártótól történő beszerzését csak akkor indítja, ha és amennyiben a vevő a foglalót megfizette vagy annak megfizetésére vonatkozó kötelező banki ígérvényt adott.

A szerződésben megállapított szállítási határidő ettől a naptól kezdve kerül számításra.

 

Amennyiben az eladó egy ránézve kötelező szállítási határidőt túllép, úgy köteles megfelelő póthatáridőt vállalni. 30 napot meghaladó mértékű késedelem esetén a vevő jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, az átadott foglaló kétszeresét követelni, vagy 5 % mértékű meghiúsulási kötbért kérni.

Az eladó teljesítési késedelem esetére napi 1 ezrelékes mértékű késedelmi kötbér megfizetését vállalja.

 

Eladó a megrendelt áruban végrehajtott konstrukciós módosítások és formaváltoztatások jogát fenntartja, ami azonban nem eredményezheti a megrendelt eszköz használati értékének a csökkenését, vagy alapvető megváltozását.

 

A szerződésben a súlyra, üzemeltetési költségekre, sebességre vonatkozó mindennemű leírás csak tájékoztató jellegű.

 

Szerződő felek vis major esetére kikötik az egyoldalú elállás jogát, amely esetben az eredeti állapotot kell helyreállítani (szerződés megszűnése).

 

V.                Átadás-átvételi feltételek

 

Az eladó a vevőt haladéktalanul értesíti a teljesítési készenlétről, amikor a vevő az áru elszállítására jogosult, illetve lehetősége van.

Az eladó az átadásra váró árut legfeljebb egy hétig tárolja térítésmentesen, azt követően azonban a vevő részére tárolási költséget számít fel. Ellenkező megállapodás hiányában eladó a jogosulti késedelemre való hivatkozással 30 nap elteltével a szerződéstől egyoldalúan elállhat. A raktározási költség címén felszámítható díjak tartalmazzák az őrzési költséget is.

 

VI.              Jótállás, szavatosság

 

Eladó új gép értékesítése esetén az adás-vételi szerződésben, illetve a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően vállal szavatosságot, illetve jótállást, amely azonban csak Magyarország területén érvényes.

Használt járművek, gépek, készülékek esetében eladó csak erre irányuló kifejezett és írásban történő megállapodás esetén vállal szavatosságot vagy jótállást.

 

Szigetszentmiklós, 2017. augusztus 15.